ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVACY VOLGENS AVG

 

Ergotherapiepraktijk Actief is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

 

Persoonsgegevens

Ergotherapiepraktijk Actief verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Kerensa Douma, Daniela Macchia, Linsey van Rijk en Anouk van Wijk, hierna genoemd als Ergotherapiepraktijk Actief, zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapiepraktijk Actief beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

 

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Ergotherapiepraktijk Actief moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van een behandelovereenkomst, met daaruit voortvloeiende declaraties.

 

Als u ons een e-mail stuurt of op andere wijze met ons communiceert, dan worden de gegevens die u met ons communiceert, overgenomen in uw dossier. Uw dossier bevindt zich in een beveiligde omgeving.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht  Ergotherapiepraktijk Actief om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt  Ergotherapiepraktijk Actief ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Ergotherapiepraktijk Actief. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit m.a.w. op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Ergotherapiepraktijk Actief van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail of per post doen. Ergotherapiepraktijk Actief behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten corrigeren.

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ergotherapiepraktijk Actief

Johanniterlaan 3
3841 DS Harderwijk

 

 

Aanpassen privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.